Bartosz Mioduszewski wybrany do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” 2014-2020!

Bartosz wraz ze swoją zastępczynią – Elżbietą  Dydak byli bezkonkurencyjni i zdobyli zdecydowaną większość głosów NGO. Będą reprezentować w tym gremium organizacje pozarządowe w obszarze promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji. 

Komitet monitorujący ma za zadanie doglądanie zarządzania oraz właściwej realizacji programu o budżecie blisko 2,3 mld euro. Pełni funkcję doradczo–opiniodawczą wobec Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Program Operacyjny „Polska Cyfrowa” przewiduje m.in.:

  • rozbudowę sieci szerokopasmowej, tak aby zniwelować różnice w dostępie w całym kraju,
  • rozwój e-usług administracji rządowej (elektronizacja, poprawa dostępności, funkcjonalności), zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego do ich ponownego wykorzystania,
  • działania zwiększające poziom korzystania z nowoczesnych technologii przez mieszkańców w codziennym życiu (poprzez wspieranie działań edukacyjnych lokalnych centrów aktywności oferujących dostęp do internetu – takich jak biblioteki publiczne, domy kultury, wioski internetowe, itp.; wspieranie nowatorskich inicjatyw na rzecz e-integracji i budowania kapitału społecznego).

http://www.pozytek.gov.pl/Program,Operacyjny,Polska,Cyfrowa,2014-2020,3604.html