LATA 2004-2008

2004

Społeczny projekt ustawy o działalności kulturalnej

Projekt zrealizowany został na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Prace trwały od 1 lipca do 31 grudnia. W tym czasie zrealizowano m. in.  przegląd rozwiązań europejskich w sferze kultury, przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z dziedziny prawa i ekonomii oraz wysłuchano głosu menedżerów kultury. Działania te pozwoliły na zmodyfikowanie pierwotnej wersji projektu, w tym  jego rozszerzenie, zdefiniowanie ostatecznych celów oraz przedstawienie etapów dochodzenia do modelu końcowego. Efektem projektu było opracowanie Tez projektu reformy działalności kulturalnej.

 

2005

Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie

Projekt został współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu "Preparatory actions for cooperation on cultural matters."

Liderem projektu był CIRCLE (Cultural Information and Research Centres Laison in Europe). Fundacja Pro Cultura, w ramach nieodpłatnej działalności statutowej razem z włoskim stowarzyszeniem Associazione per l'Economia della Cultura była współorganizatorem tego przedsięwzięcia.

Projekt zakładał zbadanie zagadnień różnorodności kulturowej w pięciu miastach europejskich  (Barcelonie, Budapeszcie, Rzymie, Tallinie, Warszawie) na przestrzeni  trzech lat. Badania zostały dodatkowo uzupełnione przez krótsze badania przeprowadzone w Berlinie, Helsinkach, Moskwie i Zagrzebiu.

Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas konferencji Okrągłego CIRCLE oraz na konferencji organizowanej przez Pro Culturę w Warszawie.

Ukoronowaniem projektu "Miasta metropolitarne w Europie. Miejskie życie kulturalne i współpraca kulturalna miast na rzecz różnorodności kulturowej w Europie" była anglojęzyczna publikacja zredagowana przez Dorotę Ilczuk i Yudhishthir Raj Isar.

 

Współpraca z Fundacją Pro Helvetia

Od 19.09.2005 do 31.01.2006 Fundacja Pro Cultura opracowała na zlecenie Arts Council of Switzerland Pro Helvetia ekspertyzę dotyczącą strategii funkcjonowania polskiego przedstawicielstwa Pro Helvetia na lata 2006 - 2009.

 

Oferta kulturalna - potrzeby i oczekiwania mieszkańców Bielan

Projekt realizowano od początku czerwca do 30 września 2005 roku. Zadaniem Fundacji Pro Cultura było m.in. przeprowadzenie analizy danych statystycznych dotyczących dzielnicy oraz przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami władz Dzielnicy Bielany, środowisk twórczych, organizacji pozarządowych działających na tym obszarze (m.in. Towarzystwa Przyjaciół Bielan), działaczy i animatorów kultury (Bielański Ośrodek Kultury). Etapem końcowym projektu było opracowanie raportu z badań zawierającego założenia do strategii.

 

2006

Fundacja Pro Cultura rozpoczęła  dwa projekty wieloletnie (patrz projekty wieloletnie): Bielański Biuletyn Kulturalny i Mazowiecki System Biblioteczny.

 

2007

Badanie polityki festiwalowej w Europie

Fundacja Pro Cultura wzięła udział w badaniu trzech sieci: CIRCLE, EFRP (European Festival Research Project) oraz INTERARTS dotyczącym miejsca festiwali w polityce europejskich władz różnego szczebla. Przedmiotem analizy były m.in. sposoby finansowania festiwali, przepisy dotyczące organizacji tych wydarzeń oraz współpraca różnych organów władzy, ciał pozarządowych i prywatnych. W badaniu wzięli udział eksperci z krajów należących do Unii Europejskiej,  a także państw będących poza jej strukturami.  Jednym z materiałów badawczych był raport "Festival Policies of Public Authorities in Poland", autorstwa naukowców współpracujących z Pro Culturą: Magdaleny Kulikowskiej, Anny Stępniewskiej, Małgorzaty Nowak, Pawła Płoskiego i Joanny Kucaby.

 

Badanie odbioru portalu labforculture.org

Pro Cultura zrealizowała  badanie odbioru portalu www.labforculture.org  tworzonego przez Europejską Fundację Kultury i jej partnerów. Badanie to zostało zlecone prof. Dorocie Ilczuk przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest instytucją współfinansującą serwis.

Kwestionariusze dotyczące oceny działalności portalu zostały przesłane do ponad dwustu instytucji i osób związanych z sektorem kultury. Badanie pozwoliło spopularyzować niedostatecznie promowaną w Polsce stronę Lab for Culture.

 

2008

Europejski Kampus Międzykulturowy w Warszawie (12-13 września 2008)

Realizowany we współpracy ze stołecznym Biurem Kultury. Celem projektu było stworzenie przedstawicielom samorządów miejskich; środowiskom artystycznym; reprezentantom środowisk imigrantów, mniejszości narodowych i etnicznych; przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz badaczom zainteresowanym kulturowym bogactwem Europy możliwości zapoznania się z różnymi poglądami na społeczne tło wielokulturowości/międzykulturowości, a także wymiany doświadczeń dotyczących miejskiej polityki kulturalnej w tej dziedzinie. W ramach kampusu prowadzone były panele dyskusyjne, warsztaty, a także zamknięte spotkanie ekspertów dotyczące Programu Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020. Kontynuację projektu stanowiła publikacja „Jak się pięknie różnić i porozumiewać? Dialog międzykulturowy we współczesnej metropolii”, wydana w grudniu 2008 roku.

 

Program Rozwoju Kultury w Warszawie w latach 2009-2020

Fundacja Pro Cultura wygrała konkurs na realizację programu , który miał pomóc w uczynieniu z Warszawy ważnego i atrakcyjnego ośrodka kulturalnego w Polsce i na świecie. Wykonany został na zlecenie Urzędu Miasta st. Warszawy i wpisywał się w ramy Strategii Rozwoju Miasta st. Warszawy do roku 2020. Prace nad Programem trwały od czerwca do grudnia 2008. Prace prowadzone były w 12 podzespołach ds. obszarów tematycznych. W ramach przygotowań do Programu przeprowadzono między innymi sondaż internetowy oceniający potrzeby mieszkańców oraz konsultacje z przedstawicielami różnych środowisk, instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych.

 

Projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Fundacja Pro Cultura sporządziła projekt nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w celu wprowadzenia możliwości powoływania Rad Powierniczych w publicznych instytucjach kultury oraz określenia formuły ich działania i zakresu kompetencji, na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.