OD 2009 ROKU

2009

Mobility of Works of Art

Fundacja Pro Cultura przygotowała na zamówienie Parlamentu Europejskiego (Departament Kultury i Edukacji) ekspertyzę dotyczącą mobilności dzieł sztuki  w Europie. Opracowanie zawierało kompleksową analizę zagadnień związanych z tym problemem, w tym sytuacji prawnej i ekonomicznej wolnego obrotu dziełami sztuki oraz przeszkód i korzyści związanych z mobilnością. Tekst został wzbogacony szeroką analizą mobilności widzianej oczami polskich, rumuńskich oraz maltańskich właścicieli prywatnych galerii.

 

Study on the contribution of culture to local and regional economic development as part of European regional policy

Na zlecenie Instytutu EricArts  powstał raport dotyczący wykorzystania Funduszy Strukturalnych UE na projekty kulturalne i ich wpływu na rozwój regionów.  Materiał był elementem paneuropejskiego badania “Study on the contribution of culture to local and regional economic development as part of European regional policy” prowadzonego przez Instytut EricArts i Centre for Strategy & Evaluation Services (CSES) na zlecenie Komisji Europejskiej.

 

2010

Wniosek aplikacyjny w Konkursie o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Fundacja Pro Cultura wygrała przetarg na opracowanie i przygotowanie na etap preselekcji wniosku aplikacyjnego o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, ogłoszony 15 lutego 2010 roku przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dnia 30 czerwca 2010 roku aplikacja w dwóch wersjach językowych (polski i angielski) wraz ze scenariuszem prezentacji kandydatury została przekazana do Biura Kultury wprost do rąk Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. objęcia tytułu ESK 2016.

 

Międzynarodowa Konferencja „Ekonomika Kultury - od teorii do praktyki” (29 listopada 2010)

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Adama Mickiewicza i Narodowe Centrum Kultury w partnerstwie z Fundacją Pro Cultura oraz Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Wśród panelistów znalazło się wielu ekspertów z zagranicy: prof. David Throsby z Macquaire University (Sydney); prof. Michael Hutter, Social Science Technical University (Berlin); prof. Phillipe Chantepie, Ministerstwo Kultury i Komunikacji Francji; Phillippe Kern, KEA Euroean Affairs (Belgia); Carla Bodo, University of Genoa oraz współpracownicy Fundacji.

 

2011

Raport „Stan i Dostępność Infrastruktury Tańca w Polsce”

Fundacja Pro Cultura sporządziła na zlecenie Instytutu Muzyki i Tańca raport dotyczący stanu i dostępności infrastruktury tańca w Polsce. Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe przeprowadzone wśród instytucji wspierających sztukę tańca oraz grup i zespołów tanecznych a także tancerzy indywidualnych. Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas I Kongresu Tańca (Warszawa, 27. – 29. kwietnia 2011) tragizowanego przez IMiT.

 

Udział w projekcie „Faber- Rzemiosło motorem tworzenia zawodów kreatywnych”

Fundacja Pro Cultura, we współpracy ze spółką ECORYS Polska, przygotowała na zlecenie UM Warszawy strategię wdrażania oraz wstępna wersję produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego FABER (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS). Dokumenty opracowane przez Fundację i spółkę ECORYS zostały poddane ocenie przez Regionalną Sieć Tematyczną na zebraniu 3. października 2011 roku i dopuszczone do realizacji uchwałą RST.

 

Projekt badawczy „Partnerstwa Kreatywne w Polsce”

Fundacja Pro Cultura otrzymała dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Obserwatorium Kultury 2011 koordynowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Realizacja projektu (1. sierpnia 2011 – 30. listopada 2011) zakładała przeprowadzenie rozpoznania możliwości funkcjonowania zjawiska Partnerstw Kreatywnych w Polsce. Projekt zakończył się elektroniczną publikacją raportu podsumowującego rozpoznanie i zawierającego wskazówki i rekomendacje dla zainteresowanych środowisk.

 

Udział w projekcie “Special monitoring (limited review) od project PL0221- Cultural exchange fund”

Fundacja Pro Cultura, na zlecenie i we współpracy ze słoweńską spółką PITIJA, przeprowadziła rozpoznanie funkcjonowania Funduszu Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Badanie obejmowało wywiad z przedstawicielami operatora funduszu (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz wywiady pogłębione i grupy fokusowe z przedstawicielami beneficjentów funduszu, prowadzone w Warszawie i Krakowie. Na tej podstawie powstał raport, zawierający rekomendacje dla dalszego funkcjonowania FWK w Polsce. Raport został zaprezentowany stronie norweskiej 1. grudnia 2011 roku.

 

2012

Partnerstwa kreatywne w Polsce

12 lipca Fundacja Pro Cultura przeprowadziła warsztaty w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku w ramach projektu „Miejski? Dom? Kultury” realizowanego przez Laboratorium Żywej Kultury i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

 

Raport „Kultura i fundusze strukturalne w Polsce”

European Expert Network on Culture (EENC) przygotowała na zlecenie Komisji Europejskiej analizę potencjalnego wpływu kultury i sektora kreatywnego na rozwój lokalny i regionalny wybranych Państw Członkowskich. Każde z krajowych opracowań zawiera przegląd dostępnych informacji na temat wykorzystania Funduszy Strukturalnych w obszarze kultury, krótką analizę SWOT, przykłady dobrych praktyk oraz rekomendacje dotyczące priorytetów w obszarze inwestycji na kulturę na lata 2014-2020. Dokument dotyczący Polski przygotowały prof. Dorota Ilczuk i Małgorzata Nowak z Fundacji Pro Cultura.

 

Raport okresowy dotyczący ochrony i promowania różnorodności formy wyrazy kulturalnego

W 2005 roku została przyjęta Konwencja UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności norm wyrazu kulturowego. Polska ratyfikowała dokument w 2007 roku. Strony Konwencji przygotowywały raporty podsumowujące działania realizowanie w latach 2008-2011 związane z ochroną i promowaniem różnorodności kulturowej. Na zlecenie MKiDN Fundacja Pro Cultura opracowała polski raport.