KULTURA 2.0

Przemiany gospodarcze, społeczne i technologiczne oddziałują na wszystkie sfery życia - w tym także na kulturę.

Wraz z rozwojem nowych technologii pojawiają się nowe, autonomiczne jej formy. Zacierają się granice między twórcą a odbiorcą - a sam proces często bywa ważniejszy niż rezultat.  

Rozwój społeczeństwa informacyjnego, społeczeństwa sieciowego i społeczeństwa wiedzy wpływa także na sposób uczestnictwa w samej kulturze. Znikają bariery w dostępie i dystrybucji kultury. Wyraźnie rysuje się nowa forma społecznego podziału – na tych, którzy potrafią korzystać z technologii oraz wykluczonych cyfrowo.   

Jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji Pro Cultura jest rozwój cyfrowej przestrzeni kulturowej oraz wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w twórczości artystycznej oraz działalności kulturalnej.

Planujemy:

  • rozwijać kompetencje cyfrowe artystów, animatorów i menadżerów kultury,
  • rozwijać kompetencje cyfrowe przedstawicieli różnych  grup społecznych w zakresie wykorzystania TIK w twórczości amatorskiej  i aktywności kulturalnej,
  • wspierać instytucje kultury w projektowaniu i wdrażaniu narzędzi cyfrowych oraz digitalizacji zasobów kultury,
  • tworzyć i animować sieci „nowych instytucji kultury” w obszarze kultury cyfrowej,
  • wspierać  nowe instytucje kultury medialaby, klubokawiarnie, fablaby, Hackerspaces,  etc. czyli instytucje opierające się prostym definicjom, tworzone najczęściej oddolnie, budowane społecznościowo,
  • propagować działania edukacyjne, badawcze, kreacyjne oparte o metody pracy warsztatowej  w interdyscyplinarnych zespołach nastawionych na wykorzystanie konwergencji multimediów i technologii w kulturze i działaniach społecznych.