OFERTA

W ramach swojej działalności Fundacja Pro Cultura oferuje usługi badawcze, eksperckie i szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych oraz osób indywidualnych w obszarze szeroko pojętej kultury i jej przemysłów.   Oferta fundacji obejmuje: Prace z zakresu:
 • prowadzenia badań i opracowywania ekspertyz dotyczących potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych. W tym monitorowanie i oceny efektów oraz sposobu wdrażania nowych rozwiązań;
 • tworzenia strategii, programów rozwoju kultury oraz założeń polityki kulturalnej i promocji (wraz z narzędziami implementacji);
 • opracowywania planów zarządzania i restrukturyzacji publicznych instytucji kultury;
 • monitorowania realizacji projektów kulturalnych ze środków publicznych.
Konsultacje i organizację szkoleń w zakresie:
 • zarządzania strategicznego w instytucjach i organizacjach działających w obszarze kultury oraz zarządzania projektami kulturalnymi;
 • planowania strategicznego finansowania działalności kulturalnej oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na działalność kulturalną;
 • tworzenia i realizacji projektów kulturalnych finansowanych ze środków europejskich i krajowych (w tym dot. przygotowywania aplikacji – projekty twarde i miękkie);
 • organizacji międzynarodowej wymiany kulturalnej i artystycznej;
 • wdrażania technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT) w działalności kulturalnej.
Przygotowywanie wniosków i dokumentacji oraz wsparcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków europejskich i pozabudżetowych (także w języku angielskim):
 • projektów inwestycyjnych dotyczących budowy, rozbudowy infrastruktury kulturalnej;
 • projektów inwestycyjnych dotyczących zakupu wyposażenia technicznego oraz budowy infrastruktury informatycznej związanej z wdrożeniami technologii informacyjno komunikacyjnych (ICT) w pracy instytucji kultury;
 • projektów dotyczących współpracy międzynarodowej;
 • projektów dotyczących finansowania przedsięwzięć kulturalnych (wystaw, koncertów, festiwali, badań, przedstawień, dokumentacji, wydawnictw, produkcji itp.).
W zależności od potrzeb danej instytucji kultury, oferujemy usługi częściowe lub kompleksowe obejmujące następujące elementy:
 • wsparcie w opracowaniu koncepcji, idei projektu wraz z przygotowaniem wniosku projektowego z niezbędnymi załącznikami (przygotowanie dokumentacji, analiz i studiów wykonalności projektów);
 • konsultacje z zakresu źródeł finansowania projektu oraz wsparcie w otrzymaniu niezbędnych pozwoleń i spełnieniu warunków formalnych;
 • wsparcie w nawiązaniu partnerstwa międzynarodowego lub krajowego.
 The Pro Cultura Foundation offers research, expertise and training services for local governments, cultural institutions, NGOs, private bodies and individuals in the field of culture and cultural industries.   Our offer contains: Activities such as:
 • research on cultural needs of various social groups - including monitoring and evaluation of results and implementation of new solutions;
 • creating strategies, cultural development programmes and guidelines for cultural policy and promotion - including tools of implementation;
 • elaboration of management and restructuring plans for cultural institutions;
 • monitoring of implementation of cultural projects.
Consultations and organisation of trainings in the field of:
 • strategic management in institutions and organisations working in the filed of culture and cultural projects management;
 • strategic planning of financing of cultural activity and of gaining funds form multiple sources
 • creating and implementing of cultural projects financed from domestic and European funds (including application elaboration);
 • organising international cultural and artistic exchange;
 • implementing ICT in cultural activity.
Preparation of applications and project documentation, as well as supporting:
 • implementation, of projects co-funded by EU and other sources (also in English):
 • investment projects for construction or reconstruction of cultural infrastructure;
 • investment projects for purchase of technological equipment and constructing informatics infrastructure connected with implementation of ICT in cultural institutions;
 • projects for international cooperation;
 • projects for financing specific undertakings in the field of culture (exhibitions, concerts, festivals, performances, researches, documentations, publications, productions etc.).
Depending on the specific needs we offer partial or complex services including:
 • support in elaborating concepts, ideas for a project;
 • filling application forms with necessary annexes (documentation, analysis, executive studies);
 • consultations on project funding source and support in obtaining necessary permits and fulfilling formal conditions;
 • support in establishing national or international partnerships.