„SPOŁECZNY PROJEKT USTAWY O DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ”

Projekt zrealizowany został na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. W ramach projektu dokonano analizy rozwiązań europejskich w sferze kultury. Przeprowadzono konsultacje ze specjalistami z dziedziny prawa i ekonomii oraz przedyskutowano problemy ze środowiskami menedżerów kultury. Pozwoliło to na zmodyfikowanie pierwotnej wersji projektu, w tym przede wszystkim jego rozszerzenie, zdefiniowanie ostatecznych celów, oraz przedstawienie etapów dochodzenia do modelu końcowego. W wyniku prac powstał materiał zawierający tezy dotyczące projektu reformy działalności kulturalnej w Polsce, opartej na systemowych zmianach prawno-legislacyjnych, w tym propozycje zmiany Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
The project was funded by the Warsaw City Council. Within the 6 months of the project duration the following stages were realised: desk research of European practises in the culture sector, consultations with law and economy experts and discussions with cultural managers. This resulted in a modification of the original version of the project, above all including its broadening, defining the final aims, and presenting stages of achieving the final model. The project resulted in the elaboration of the background paper for the reform of organising and financing culture in Poland.