PARTNERSTWA KREATYWNE W POLSCE

W 2011 roku Fundacja Pro Cultura zrealizowała projekt badawczy „Partnerstwa Kreatywne w Polsce”. Z jego wynikami możecie zapoznać się TU. Dostępne jest także streszczenie dokumentu w dwóch wersjach językowych: wersja PL // version EN   Oferujemy również szkolenia z zakresu nawiązywania i wdrażania Partnerstw Kreatywnych. Zainteresowanych prosimy o kontakt.  

***

  Partnerstwa Kreatywne rozumiemy jako współpracę pomiędzy przedstawicielami sektora kultury i sektora kreatywnego oraz innych sektorów gospodarki, edukacji, nauki, szkoleń czy sektora publicznego. Może ona mieć charakter formalny i nieformalny oraz dotyczyć zarówno osób fizycznych jak i prawnych. Jej celem jest wytwarzanie innowacyjnych treści oraz transfer zdolności kreatywnych z kultury do innych dziedzin gospodarki i życia społecznego.   Geneza projektu: W większości państw Unii Europejskiej istnieje silna tendencja wspierania rozwoju współpracy międzysektorowej z wykorzystaniem komponentu kulturowego. Potencjał partnerstw kreatywnych jest znany i z powodzeniem wykorzystywany w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki. Wynika to z pełnego rozumienia roli, jaką odgrywa kultura we współczesnej Europie. Tymczasem w Polsce zjawisko to jest wciąż słabo rozpoznawalne, a świadomość roli, jaką mogą odgrywać partnerstwa kreatywne jest niedostatecznie rozumiana. Celem głównym projektu „Partnerstwa Kreatywne w Polsce” była popularyzacja rozwoju współpracy na zasadach Partnerstw Kreatywnych, jako innowacyjnego narzędzia wspomagającego tworzenie konkurencyjnej gospodarki oraz nowoczesnej polityki kulturalnej.   Działania w ramach projektu “Partnerstwa kreatywne w Polsce” W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie jakościowe, mające na celu określenie istoty zjawiska Partnerstw Kreatywnych, wyłonienie przykładów dobrych praktyk oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń dla wykorzystania takich rozwiązań w Polsce. Dokonaliśmy analizy wybranych międzynarodowych raportów i dokumentów poświęconych temu zagadnieniu. Przeprowadziliśmy również wywiady pogłębione i ankiety pisemne z przedstawicielami sektora kreatywnego oraz innych sektorów (12 osób), dotyczące ich poglądów na temat współpracy na zasadach PK, możliwości, szans, zagrożeń i ograniczeń. Ostatecznie, raport „Partnerstwa Kreatywne w Polsce” składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera rozpoznanie istoty i specyfiki zjawiska, oparte w głównej mierze na dostępnych dokumentach i raportach międzynarodowych. W tej części rozważane są również różnorodne definicje Partnerstw Kreatywnych oraz prezentowana jest typologia, pochodząca z ekspertyzy „Znaczenie kompetencji kulturowych dla budowania kreatywności i kapitału kulturalnego Europy” przygotowanej przez Dorotę Ilczuk i Kazimierza Krzysztofka na zlecenie MKiDN. Następnie prezentowane są przykłady Partnerstw Kreatywnych funkcjonujących zagranicą, ilustrujące potencjał i znaczenie Partnerstw Kreatywnych. Część druga odnosi się do sytuacji w Polsce. Rozważania na temat możliwości funkcjonowania zjawiska w kraju rozpoczyna prezentacja opinii respondentów wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu. Następnie przedstawione są przykłady inicjatyw o charakterze Partnerstw Kreatywnych z Polski. Raport zakończony jest wnioskami wynikającymi z przeprowadzonego rozpoznania wraz z rekomendacjami.   Zrealizowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Obserwatorium Kultury (www.obserwatoriumkultury.nck.pl).